Оголошення. Про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» («ЄСМ») на 2019 рік

29.12.2018 09:11   -
Автор:

Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які зареєстровані як юридичні особи та працюють на території міста Харкова, про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення міста Харкова, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

КОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ на виконання СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

Напрямки і завдання конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення на 2019 рік:

1. Надання соціальної допомоги і підтримки громадським об’єднанням ветеранів.

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності.

2.1. Надання транспортної соціальної послуги для осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках.

2.2. Надання послуг супроводу для осіб з інвалідністю по зору та слуху.

3. Надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

4. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, які їх виховують.

5. Підтримка та розвиток волонтерського руху.

6. Надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення.

7. Надання соціально-психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей.

8. Організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т. ч. екстреного реагування.

ЗАЯВКА на участь у конкурсі ПРОПОЗИЦІЙ

НА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на 2019 рік

Аплікаційна форма

I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)

1. Назва пропозиції

2. Напрямок соціального замовлення

3. Назва організації, що подає пропозицію, та її юридичний статус

4. Адреса організації

5. Телефон, факс,

E‑mail організації

6. web сторінка http//www

7. Керівник організації: ПІБ

моб. тел.,

E‑mail

8. Керівник пропозиції: ПІБ

моб. тел.,

E‑mail

9. Бухгалтер пропозиції: ПІБ

моб. тел.,

E‑mail

10. З якого часу є партнером «ЄСМ»

11. Які проекти виконувались

12. Кількість членів організації

13. Кількість працівників організації, задіяних в реалізації пропозиції

14. Кількість волонтерів організації

15. Основні джерела фінансування

16. Сума, яка запитується з міського бюджету (грн)

17. Загальний бюджет проекту (грн)

18. Сторонні організації, залучені до реалізації пропозиції

19. Банківські реквізити організації

Рахунок №_____________________

у ________________________банку

МФО____________організації

ЗКПО_____________

Підпис керівника пропозиції __________________Дата________________

Підпис керівника організації __________________Дата________________

Підпис бухгалтера пропозиції __________________Дата_______________

Печатка організації

ІІ. Заходи, план реалізації пропозиції

• Назва заходу;

• Термін реалізації заходу;

• Результати здійснення заходу;

ІІІ. Ресурси, необхідні для реалізації пропозиції

• Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у виконанні соціального замовлення (прізвища, посади)?

• Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації соціального замовлення?

• Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено?

• Яку частину коштів загального бюджету соціального замовлення вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

• Матеріально-технічна база для виконання соціального замовлення.

IV. Цільові групи населення та види послуг, що надаються

• Категорії громадян, на вирішення проблем яких спрямовано послугу;

• Які соціальні послуги одержать громадяни за період реалізації соціального замовлення?

• Інформаційна складова пропозиції.

• Форми і методи надання та розповсюдження інформації про соціальні послуги, які надаються в ході реалізації пропозиції.

V. Бюджет

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)

Бюджет у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, необхідних для реалізації пропозиції на виконання соціального замовлення (в грн)

Орієнтовна схема бюджету

Статті видатків

ВСЬОГО

розрахунок витрат

Управління

Власний

внесок

Інші

джерела

1. Адміністративні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту в т. ч. податки)

2. Оплата праці залученим фахівцям (в т. ч. податки)

3. Оренда приміщення

4. Оплата комунальних послуг

5. Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

6. Поліграфічні послуги

7. Просвітницькі та навчальні програми (можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

8. Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше.)

9. Інші витрати

10. % банківське обслуговування

УСЬОГО:

*Зверніть увагу при складанні бюджету пропозиції на такі вимоги:

1. Придбання офісного обладнання в рамках соціального замовлення не підтримується.

2. На ремонт адміністративного офісу організації кошти не надаються.

3. Надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується.

4. Витрати, пов’язані з навчальними програмами та заходами, мають бути детально розраховані.

5. Пункт 1 статей видатків є обов’язковою складовою бюджету пропозиції в графі «Управління».

VI. Додатки

Стисла інформація про організацію за такою схемою:

— короткий опис історії становлення та розвитку організації;

— цілі та види діяльності організації;

— кількість штатних працівників організації та волонтерів;

— основні джерела фінансування діяльності організації.

Зверніть увагу!

ПРОЕКТИ ВИКОНУЮТЬСЯ БЕЗ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ Харківської міської ради

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»

Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2019 рік:

1. Використання кращих практик взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

2. Психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, які опинились в складній життєвій ситуації.

ЗАЯВКА на участь у КОНКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

«Єдина соціальна мережа» на 2019 рік

Аплікаційна форма

I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)

1. Назва проекту (до 10 слів, що відбиває суть проекту)

2. Напрямок конкурсу

3. Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус

4. Адреса організації

5. Телефон, факс, E-mail

6. web сторінка http//www

7. Дата реєстрації організації

8. Керівник організації: ПІБ

моб. тел.,

E-mail

9. Керівник проекту: ПІБ

моб. тел.,

E-mail

10. Сторонні організації, залучені до реалізації проекту

11. Загальний бюджет проекту (грн)

12. Сторонні організації, залучені до реалізації проекту

Підпис керівника пропозиції __________________Дата________________

Підпис керівника організації __________________Дата________________

Підпис бухгалтера пропозиції __________________Дата_______________

Печатка організації

ІI. Опис проекту

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, та загальний опис

(до 1/2 сторінки)

Обгрунтуйте, будь ласка, значення проекту, а саме:

— Сформулюйте одним реченням реальну проблему в житті територіальної громади міста Харкова, на вирішення якої спрямовано проект.

— Назвіть відомі з офіційних джерел інформації щодо намагання вирішити проблему.

— Надайте якісну та кількісну характеристику клієнтів проекту.

— Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.

2. Мета проекту (обсяг: не більше 2 речень)

Мету проекту чітко сформулювати і логічно узагальнити наведену в анотації інформацію про шляхи розв’язання наявної проблеми.

3. Заходи, план реалізації проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

Виходячи з мети проекту, сформулюйте у логічній послідовності заходи проекту поетапно, а також для кожного з них наведіть таку інформацію:

• Назва етапу;

• Термін реалізації етапу;

• Результати здійснення етапу.

4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

У цьому розділі надайте наступну інформацію:

• Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

• Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено проектом?

• Яку частину коштів загального бюджету проекту вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

• Матеріально-технічна база проекту.

5. Очікувані результати проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

У довільній формі зазначте:

• Короткотривалі наслідки реалізації проекту (кількість осіб, які отримають користь від реалізації проекту, кількість заходів тощо);

• Який вплив матиме проект на вирішення проблем зазначеної категорії клієнтів та яким чином зміниться їх стан після реалізації проекту;

• Кількість осіб та/або організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту.

6. Життєздатність проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

• Наведіть схему поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту;

• Яким чином ваша організація після припинення фінансування з боку Управління зможе і далі виконувати проект;

• Яким чином ваш проект впливатиме на розв’язання соціальних проблем територіальної громади міста Харкова.

7. Цільові групи населення та види послуг, що надаються.

• Категорії громадян, на вирішення проблем яких спрямовано проект;

• Які соціальні послуги одержать громадяни за період реалізації проекту.

• Інформаційна складова проекту.

Форми і методи надання та розповсюдження інформації про соціальні послуги, які надаються в ході реалізації проекту.

ІІІ. Бюджет проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)

Бюджет проекту у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту (в грн)

Орієнтовна схема бюджету

Статті видатків

ВСЬОГО

розрахунок витрат

Власний

внесок

Інші

джерела

1. Адміністративні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту в т. ч. податки)

2. Оплата праці залученим фахівцям (в т. ч. податки)

3. Оренда приміщення

4. Оплата комунальних послуг

5. Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

6. Поліграфічні послуги

7. Просвітницькі та навчальні програми (можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

8. Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше.)

9. Інші витрати

УСЬОГО:

IV. Додатки

1. Стисла інформація про організацію за такою схемою:

— короткий опис історії становлення та розвитку організації;

— цілі та види діяльності організації;

— кількість штатних працівників організації та волонтерів;

— основні джерела фінансування діяльності організації.

У В А Г А!!!

Для участі у КОНКУРСАХ Організація подає в Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (відділ розвитку соціальних послуг) комплект проектної заявки з додатками за адресою: 61200, м. Харків, вул. Сумська, 64, 5-й пов., к. 188 (тел. 715-73-96), до 16.00 28 січня 2019 року.

Комплект конкурсної документації повинен містити:

— Заяву в Експертну раду з реалізації міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» щодо участі в конкурсі за підписом керівника Організації;

— Проектну заявку (пропозиція на виконання соціального замовлення чи заявка на конкурс соціальних проектів) від об’єднань громадян приймаються у кількості 2‑х друкованих примірників, оформлених згідно з аплікаційними формами, передбаченими для проведення вищезазначених міських конкурсів, завірених необхідними підписами та печаткою організації, та електронний варіант у формах .pdf і .Word;

При подачі проектної заявки необхідно надати (1 друкований примірник):

— копію свідоцтва про державну реєстрацію;

— копію статуту організації;

— копію податкового звіту про використання коштів Організації за останній звітний період;

— довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

— довіреність (витяг з протоколу на члена Організації — керівника проекту, якщо керівник проекту не є керівником організації);

— перспективний план роботи організації на 3—5 років.

Організація може додати до конкурсної документації резюме основних виконавців проекту, партнерські угоди, листи підтримки тощо.

Оцінка проектних заявок здійснюватиметься за критеріями:

— креативний підхід до вирішення проблеми та інноваційний потенціал проекту;

— реалістичність та здійсненність проекту з точки зору поставлених цілей та очікуваних результатів проекту;

— економічна ефективність та обґрунтованість проекту;

— потенціал і досвід Організації-заявника та партнерів;

— інформаційне забезпечення та медійна стратегія щодо використання результатів проекту.

Організації відповідають за достовірність інформації, яку вони надають, згідно з чинним законодавством України.

Консультації щодо участі у конкурсах здійснюються відділом розвитку соціальних послуг Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за вищевказаною адресою: вул. Сумська, 64, 5-й пов., к. 188 (тел. 715-73-96) щоденно, з 10.00 до 13.00, з 28 грудня 2018 року по 18 січня 2019 року.

Проектні заявки, які не відповідають вищевказаним завданням та напрямкам на розгляд Експертної ради не приймаються.

Подані на конкурси матеріали не повертаються і не рецензуються.

Експертна рада міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа»